top of page

SINH VIÊN LÃNH ĐẠO

Mô hình Lãnh đạo Sinh viên của Trường Trung học Taylors Lakes mang đến cho sinh viên cơ hội ứng tuyển vào một trong ba danh mục đầu tư;

  • Thành tựu

  • An sinh

  • Cộng đồng
     

Những danh mục đầu tư này phù hợp với Kế hoạch Chiến lược của Trường - mục tiêu của chúng tôi đều tập trung vào thành tích của học sinh, hạnh phúc của học sinh và sự gắn bó của học sinh với cộng đồng, và còn cách nào tốt hơn để hướng tới những mục tiêu này hơn là sự thúc đẩy của học sinh. 

Sinh viên được yêu cầu hoàn thành đơn đăng ký để trở thành một phần của Chương trình Lãnh đạo Sinh viên và đề cử danh mục đầu tư mà họ muốn làm việc trong đó.

 

Thành tựu

 

Học sinh sẽ làm việc với nhân viên để lập kế hoạch và phát triển chương trình giảng dạy, hướng dẫn và các nhiệm vụ đánh giá chất lượng cao. Công việc này sẽ tập trung vào việc đưa ra các cách thu hút sinh viên ở mọi khả năng trong việc học của họ, để có ý kiến đóng góp vào cách các bài học được thiết kế và cấu trúc phù hợp với Mô hình giảng dạy của trường, để xem xét và đưa ra phản hồi, lời khuyên và đề xuất liên quan đến đánh giá và để cung cấp cái nhìn sâu sắc và ứng dụng thực tế của các chiến lược và nhiệm vụ hiệu quả hoặc mà họ nghĩ sẽ hoạt động trong lớp học. Học sinh sẽ được yêu cầu tham dự các cuộc họp với nhân viên, bao gồm các cuộc họp Học tập của Học sinh, và tìm kiếm quan điểm và ý kiến đóng góp của nhóm thuần tập của họ để định hình cách chúng tôi dạy và học tại Taylors Lakes Secondary College. Sinh viên sẽ có được cái nhìn sâu sắc về những gì diễn ra trong quá trình dạy và học và sẽ làm việc với nhân viên để tác động tích cực đến định hướng giảng dạy và học tập tại Trường.  

 

An sinh

 

Học sinh sẽ có cơ hội phân tích dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn, bao gồm dữ liệu ý kiến của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, đồng thời cũng sẽ làm việc để thu thập dữ liệu và thông tin từ nhóm của họ để nghiên cứu, đánh giá và đưa ra quyết định về các chương trình, sáng kiến khác nhau và các cơ hội có thể được cung cấp tại Trường Trung học Taylors Lakes. Học sinh sẽ làm việc với nhân viên để lập kế hoạch các chương trình, ngày, sự kiện và sáng kiến được thiết kế để cải thiện sự tham gia của học sinh, cải thiện việc đi học của học sinh và cải thiện sự thích thú của học sinh tại trường. Học sinh cũng sẽ có ý kiến đóng góp vào việc triển khai, phản ánh và điều chỉnh Mô hình Hỗ trợ Hành vi Tích cực Toàn Trường, và sẽ làm việc với các nhóm nhân viên, bao gồm các Nhóm Tiểu học, để giải quyết các vấn đề như đi học và đồng phục. Học sinh cũng sẽ dẫn dắt các đồng nghiệp của mình trong việc tái khởi động Mô hình An sinh của Trường, được thiết kế để thúc đẩy khả năng phục hồi và tư duy phát triển.

 

Cộng đồng

 

Học sinh sẽ liên lạc với các nhóm của mình và các tổ chức cộng đồng để thúc đẩy mối liên kết giữa Cao đẳng Trung học Taylors Lakes và cộng đồng rộng lớn hơn. Học sinh cũng sẽ phải lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các ngày Dự án Học tập Cộng đồng, theo đó học sinh tham gia vào một loạt các hoạt động để xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với nhà trường hoặc cộng đồng rộng lớn hơn. Học sinh sẽ làm việc với các đội nhân viên để cải thiện môi trường học.

IMG_1035.JPG
IMG_1026.JPG

Students will liaise with their cohorts and community organisations to foster links between Taylors Lakes Secondry College and the wider community.

Achievement

 

Students will work with staff to plan and develop high quality curriculum, instruction and assessment tasks. This work will centre upon coming up with ways to engage students of all abilities in their learning, to have input into the way lessons are designed and structured in line with the College’s Instructional Model, to consider and to provide feedback, advice and suggestions regarding assessments and to provide insight and practical application of the strategies and tasks that work or that they think will work in the classroom. Students will be asked to attend meetings with staff, including Student Learning meetings, and seek the views and input of their cohort to shape the way we teach and learn at Taylors Lakes Secondary College. Students will gain insight into what goes on behind-the-scenes of teaching and learning and will work with staff to positively impact the direction of teaching and learning at the College. 

 

Wellbeing

 

Students will have the opportunity to analyse data gathered from a range of sources, including student, parent and community opinion data, and will also work to gather data and information from their cohort so as to research, evaluate and make decisions about different programs, initiatives and opportunities that could be delivered at Taylors Lakes Secondary College. Students will work with staff to plan programs, days, events and initiatives designed to improve student engagement, improve student attendance and improve student enjoyment at school. Students will also have input into the roll-out, reflection and adaptation of the School-Wide Positive Behaviour Support Model, and will work with staff teams, including the Sub-School Teams, to address issues such as attendance and uniform. Students will also lead their peers in the re-launch of the College’s Wellbeing Model, designed to promote resilience and a growth mindset.

IMG_1044.JPG

Community

 

Students will liaise with their cohorts and community organisations to foster links between Taylors Lakes Secondary College and the wider community. Students will also be expected to plan, develop and execute Community Learning Project days whereby students participate in a range of activities to build closer links with the school or wider community. Students will work with staff teams to improve the school environment.

bottom of page