top of page

QUỸ TRUYỀN CẢM HỨNG, THỂ THAO VÀ NGOÀI TRỜI

CSEF là khoản thanh toán hàng năm cho nhà trường để sử dụng cho các chi phí cắm trại, thể thao và / hoặc du ngoạn vì lợi ích của học sinh đủ điều kiện.

Cha mẹ / người chăm sóc muốn đăng ký các khoản thanh toán CSEF trong năm,   phải nộp đơn đăng ký của họ cho Văn phòng chung  trước ngày cuối cùng của học kỳ 2.

 

Vui lòng theo các liên kết để xác định khả năng đủ điều kiện của học sinh đối với Quỹ Cắm trại, Thể thao và Du ngoạn (CSEF) hoặc để biết thêm thông tin:

​​

IMG-0048.jpg
bottom of page