top of page
Financial Report

THẨM ĐỊNH, LƯỢNG ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ  VÀ BÁO CÁO

Đánh giá và Báo cáo

Đánh giá và báo cáo chính xác và kịp thời giúp cải thiện việc học tập của học sinh thông qua hỗ trợ có mục tiêu hơn, hỗ trợ và mở rộng công việc của học sinh, đồng thời giữ cho phụ huynh và người giám hộ được thông báo về thành tích và sự tiến bộ của học sinh.

Đánh giá được thiết kế để

  • cung cấp cho sinh viên phản hồi về công việc của họ để họ có thể cải thiện kỹ năng và kiến thức của mình

  • cung cấp cho phụ huynh và người giám hộ thông tin phản hồi về thành tích và sự tiến bộ của con họ

  • đánh giá và báo cáo về sự tiến bộ của học sinh theo các tiêu chuẩn thành tích toàn tiểu bang

 

Phản hồi về Nhiệm vụ Đánh giá

Học sinh và gia đình nhận được phản hồi kịp thời về các nhiệm vụ đánh giá thông qua hệ thống báo cáo liên tục của chúng tôi. Giáo viên báo cáo lại thành tích của học sinh trong vòng ba tuần kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp điểm và nhận xét về những gì học sinh đạt được và các lĩnh vực cần cải thiện.

Tất cả các báo cáo nhiệm vụ đánh giá có sẵn thông qua trang Nhiệm vụ Học tập trên La bàn.

 

Báo cáo tiến độ

Giáo viên báo cáo về thói quen làm việc của học sinh ba lần một học kỳ, khoảng sáu tuần một lần. Điều này cho phép thời gian để phản ánh và thay đổi hành vi nếu cần. Báo cáo tiến độ sử dụng cơ chế báo cáo Điểm trung bình (GPA) nơi đo lường mức độ nỗ lực và ứng dụng vào việc học của học sinh, bất kể trình độ học tập của họ. Bản tóm tắt của tất cả các Báo cáo Tiến bộ trong suốt thời gian học sinh tại trường có sẵn trên trang Báo cáo cho mỗi học sinh.

Báo cáo tiến độ có sẵn trên La bàn.

 

Báo cáo học kỳ

Các báo cáo tóm tắt về thành tích của học sinh được phát hành hai lần một năm vào cuối mỗi học kỳ và cung cấp đánh giá về sự tiến bộ của học sinh theo các Tiêu chuẩn Học tập Thiết yếu của Chương trình Giáo dục Victoria.

Các báo cáo cung cấp một bản tóm tắt thành tích trong mỗi môn học, bao gồm mỗi nhiệm vụ đánh giá và điểm. Báo cáo cũng bao gồm một bản tóm tắt của các Báo cáo Tiến độ cho học kỳ đó.

Các báo cáo này có sẵn để xem hoặc tải xuống trên La bàn .

 

Hội nghị dành cho phụ huynh, học sinh và giáo viên

Họp phụ huynh, học sinh và giáo viên được tổ chức hai lần một năm, một vào cuối học kỳ 1 và một vào cuối học kỳ 3. Đây là cơ hội để phụ huynh gặp gỡ giáo viên của con em mình, thảo luận về việc học và đặt câu hỏi. Đây cũng là cơ hội tốt để giáo viên hiểu hơn về học sinh của mình. Các hội nghị giúp tạo ra sự liên lạc chặt chẽ hơn giữa nhà trường và gia đình.

Đặt chỗ cho thời gian hội nghị được thực hiện qua La bàn.

 

Bản tóm tắt

Mỗi học kỳ, học sinh nhận được một báo cáo tóm tắt về các nhiệm vụ và điểm số và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn thành tích toàn tiểu bang và ba Báo cáo Tiến bộ. Học sinh nhận được phản hồi thường xuyên về các nhiệm vụ đánh giá trong suốt học kỳ, và có một cuộc họp phụ huynh, học sinh và giáo viên vào cuối Học kỳ 1 và Học kỳ 3.

©AvellinoM_TLSC-131_edited.jpg

Accurate and timely assessment and reporting helps to improve student learning.

Progress Reports

Teachers report on student work habits three times a semester, approximately every six weeks. This allows time for reflection and changes to behaviour if needed. Progress reports use a Grade Point Average (GPA) reporting mechanism where students' levels of effort and application to their studies are measured, irrespective of their level of academic ability. A summary of all Progress Reports throughout the student's time at the school is available on the Reports page for each student.

Progress reports are available on Compass.

©AvellinoM_TLSC-144_edited.jpg

Semester Reports

Summary reports of student achievement are issued twice a year at the end of each semester and provide an assessment of student progress against the Victorian Curriculum Essential Learning Standards.

The reports provide a summary of achievement in each subject, including each assessment task and grade. The report also includes a summary of the Progress Reports for that semester.

These reports are available to view or download on Compass.

Parent, Student and Teacher Conferences

Parent, student and teacher conferences are held twice a year, one at the end of Term 1 and the other at the end of Term 3. This is an opportunity for parents to meet their children's teachers, discuss their learning and ask questions. It is also a good opportunity for teachers to get to know their students better. The conferences help to create closer communication between school and home.

Bookings for conference times are made via Compass.

Summary Report

Each semester, students receive a summary report of tasks, grades and assessments against state-wide achievement standards and three Progress Reports. Students receive regular feedback on assessment tasks throughout the semester, and there is a parent, student and teacher conference at the end of Term 1 and Term 3.

bottom of page