top of page
©AvellinoM_TLSC-161.jpg

 HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

​​

Các kế hoạch chiến lược hiện tại của Trường định hướng công việc của chúng tôi từ năm 2018-2021.  Các mục tiêu tổng quát của kế hoạch này là:
 

  • Cung cấp chương trình giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá chất lượng cao để cải thiện sự phát triển và thành tích của mỗi học sinh. (Thành tích của Học sinh)
     

  • Để tạo ra một môi trường học tập khác biệt trong đó học sinh tham gia trí tuệ và có tiếng nói tích cực của học sinh. (Sự tham gia của sinh viên)
     

  • Để tạo ra một nền văn hóa trong đó sức khỏe và hạnh phúc của học sinh là trung tâm cho sự thành công trong học tập của học sinh. (Đời sống sinh viên)
     

 

 

Phù hợp với Kế hoạch chiến lược, Kế hoạch thực hiện hàng năm phác thảo các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm và các chiến lược cải tiến chính của chúng tôi cũng như các hành động, kết quả và hoạt động làm nền tảng cho công việc của chúng tôi trong năm.

Báo cáo Thường niên của chúng tôi cho Cộng đồng Trường trình bày các hoạt động và thành tích của chúng tôi trong suốt cả năm.


©AvellinoM_TLSC-228.jpg
©AvellinoM_TLSC-97.jpg

To deliver high quality curriculum, instruction and assessment to improve the growth and achievement of every student.

In line with the Strategic Plan, the Annual Implementation Plan outlines our annual goals, targets and key improvement strategies and the actions, outcomes and activities that underpin our work for the year.

Our Annual Report to the School Community outlines our activities and achievements throughout the year.

bottom of page