top of page

HỖ TRỢ HÀNH VI TÍCH CỰC RỘNG RÃI TRONG TRƯỜNG HỌC

Taylors Lakes Secondary College là một phần của sáng kiến Hỗ trợ Hành vi Tích cực Toàn Trường, một khuôn khổ được thiết kế để hỗ trợ việc giảng dạy rõ ràng và công nhận các hành vi ủng hộ xã hội. Được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhân viên của chúng tôi làm việc với cộng đồng trường học của chúng tôi để phát triển các môi trường tích cực, an toàn và hỗ trợ, trong lớp học, sân và  Được củng cố bởi các giá trị của Trường về Tôn trọng, Cam kết và An toàn, Hỗ trợ Hành vi Tích cực trong Toàn trường là một phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng ưu tiên:
 

  • Sự giảng dạy rõ ràng về những kỳ vọng xã hội tích cực

  • Sự rõ ràng về những kỳ vọng đó là gì

  • Thừa nhận hành vi thích hợp

  • Hậu quả nhất quán đối với hành vi không thể chấp nhận được

  • Việc sử dụng các dữ liệu về hành vi để thông báo quyết định - làm

SWPBS Chart.jpg
bottom of page