top of page

LÆRING  SUPPORT

Image1.PNG

We work with students and their families to ensure the right supports are implemented.

Literacy og Numeracy Support

 

Fra det tidspunkt, hvor en studerende tilmelder sig vores College, gør vi alt for at gøre det  at identificere elevernes styrker og også eventuelle spørgsmål med hensyn til deres læringsudvikling.  Baseline -test i Literacy & Numeracy giver et udgangspunkt for vores arbejde. Dette understøttes yderligere af andre tilgængelige data, såsom NAPLAN og skolevurderinger, efterhånden som eleven skrider frem. 

En række programmer opererer for at yde målrettet støtte til studerende med identificerede læringsbehov.  Vi driver interventionsprogrammer i både engelsk og matematik på tværs af ungdoms- og mellemskolerne.  Group Literacy Support (GLS) og Individual Literacy Support (ILS) programmer fungerer også på tværs af subskolerne.  Ud over at understøtte dette program med dygtige lærere inden for disse områder, ansætter vi tre uddannelsesstøttemedarbejdere til at hjælpe eleverne med fokuseret erhvervelse af færdigheder i færdigheder.

Et Middle Years Literacy and Numeracy Support (MYLNS) -program fungerer også på tværs af kollegiet. Dette er et DET -understøttet program med specialiserede lærere, der understøtter elever med læse- og regnefærdigheder under de nationale benchmarks.

 

Yderligere information:

 

Brochure om understøttelse af læsefærdigheder 

Brochure til numerisk support  

 

Program for studerende med handicap og handicap

 

Vores program for studerende med handicap og funktionsnedsættelser understøttes godt af en blanding af fuldt kvalificerede specialpædagoglærere og et team af uddannelsesstøttepersonale til at yde ekstra hjælp til studerende i programmet.  Vi har en række understøttelser og interventioner til en bred vifte af elever:

 • Individuelle læringsplaner for studerende med yderligere behov

 • Valgfri forlænget overgang for elever i klasse 6

 • Inklusionsprogram drevet af kvalificerede specialundervisningslærere

 • Talepatologi og ergoterapi på stedet via en privat entreprenør, herunder vurderinger og yderligere tjenester til NDIS -klienter.

 • Henvisninger til kognitive vurderinger til finansiering via Program for studerende med handicap

 • Henvisninger og anbefalinger til eksterne understøttelser

 • Muligheder som sociale færdighedsgrupper, reguleringszoner og organisation for læring, drevet af vores specialiserede lærere, allieret sundhed og trivselsteam

 • Understøttelse i klassen såsom ændret og differentieret pensum, læreres hjælpere, hvor det er relevant

 • Studenterstøttegruppemøder

 • Literacy Intervention

 

Vi arbejder med studerende og deres familier for at sikre, at de rigtige understøttelser implementeres, så eleverne kan gøre fremskridt både fagligt og socio-følelsesmæssigt.

 

 

Lektier/undervisnings sessioner

En vigtig supportmulighed, der er tilgængelig for alle studerende, er hjemmearbejde/øvelsessessioner, der afholdes på kollegiets bibliotek.  Disse opererer onsdag efter skoletid til kl. 16.00 med vægt på en ungdoms- og mellemskole  torsdag efter skoletid til 16:45 med vægt på en seniorskole. På disse sessioner tilbyder mange lærere frivillig støtte til eleverne med deres arbejde.  Derudover er biblioteket åbent til elevbrug indtil  16.30 hver dag efter skole, og mange elever benytter også lejligheden til at arbejde med venner på fast arbejde på disse tidspunkter.

We have a suite of supports and interventions for a diverse range of learners.

©AvellinoM_TLSC-314_edited_edited.jpg

Program for Students with Disabilities and Impairments

 

Our Program for Students with Disabilities and Impairments is well supported, with a mix of fully qualified Special Education teachers and a team of Education Support Staff to provide additional assistance to students in the program.  We have a suite of supports and interventions for a diverse range of learners:

 • Individual Learning Plans for students with additional needs

 • Optional extended transition for Grade 6 students

 • Inclusion Program run by qualified special education teachers

 • Onsite Speech Pathology and Occupational Therapy via a private contractor, including assessments, and additional services for NDIS clients.

 • Referrals for cognitive assessments for funding via Program for Students with Disabilities

 • Referrals and recommendations for external supports

 • Opportunities such as Social Skills Groups, Zones of Regulation learning, and Organisation for Learning, run by our specialist teachers, allied health, and wellbeing teams

 • In-class supports such as modified and differentiated curriculum, teachers’ aides where appropriate

 • Student Support Group meetings

 • Literacy Intervention

We work with students and their families to ensure the right supports are implemented, in order for students to make progress both academically and socio-emotionally.

Homework/Tutorial Sessions

A key support option available to all students is the Homework/Tutorial Sessions held in the College Library. These operate on Wednesday after school until 4:00 p.m with a junior and middle school emphasis and on Thursday after school until 4:45 p.m with a senior school emphasis. At these sessions, many teachers offer voluntary support to students with their work. In addition, the Library is open for student use until 4:30 p.m each day after school, and many students also take the opportunity to work with friends on set work at these times.

bottom of page