top of page

STUDENTLEDELSE

Taylors Lakes Secondary College's Student Leadership Model gir studentene muligheten til å søke om en av tre porteføljer;

  • Oppnåelse

  • Velvære

  • Samfunnet
     

Disse porteføljene er i tråd med høyskolens strategiske plan - våre mål er alle sentrert om studentprestasjoner, studenters trivsel og studentengasjement med samfunnet, og hvilken bedre måte å jobbe mot disse målene enn med studentenes driv. 

Studentene blir bedt om å fylle ut et søknadsskjema for å være en del av Student Leadership Program og nominere porteføljen de ønsker å jobbe innenfor.

 

Oppnåelse

 

Studentene vil jobbe med personalet for å planlegge og utvikle læreplaner, instruksjoner og vurderingsoppgaver av høy kvalitet. Dette arbeidet vil fokusere på å finne måter å engasjere studenter med alle evner i deres læring, å ha innspill i måten leksjoner er designet og strukturert i tråd med høyskolens instruksjonsmodell, til å vurdere og gi tilbakemeldinger, råd og forslag til vurderinger og å gi innsikt og praktisk anvendelse av strategier og oppgaver som fungerer eller som de tror vil fungere i klasserommet. Studentene vil bli bedt om å delta på møter med ansatte, inkludert studentlæringsmøter, og søke synspunkter og innspill fra deres kull for å forme måten vi underviser og lærer på Taylors Lakes Secondary College. Studentene vil få innsikt i hva som foregår bak kulissene for undervisning og læring, og vil jobbe med personalet for å påvirke retningen for undervisning og læring ved høyskolen positivt.  

 

Velvære

 

Studentene får muligheten til å analysere data som er samlet inn fra en rekke kilder, inkludert data fra studenter, foreldre og lokalsamfunn, og vil også jobbe med å samle inn data og informasjon fra deres kohort for å forske, evaluere og ta beslutninger om forskjellige programmer, initiativer og muligheter som kan leveres ved Taylors Lakes Secondary College. Studentene vil jobbe med personalet for å planlegge programmer, dager, arrangementer og initiativer som er designet for å forbedre studentengasjementet, forbedre studentmøtet og forbedre studentgleden på skolen. Studentene vil også ha innspill i utrullingen, refleksjonen og tilpasningen av modellen for støtte for positiv oppførsel på skolen, og vil samarbeide med personallag, inkludert underskoleteamene, for å løse problemer som oppmøte og uniform. Studentene vil også lede sine jevnaldrende i re-lanseringen av College's Wellbeing Model, designet for å fremme motstandskraft og et vekst-tankesett.

 

Samfunnet

 

Studentene vil ha kontakt med sine kohorter og samfunnsorganisasjoner for å fremme koblinger mellom Taylors Lakes Secondary College og det større samfunnet. Det forventes at studentene planlegger, utvikler og gjennomfører Community Learning Project -dager der studenter deltar i en rekke aktiviteter for å bygge tettere forbindelser til skolen eller et større fellesskap. Studentene vil jobbe med stabsteam for å forbedre skolemiljøet.

IMG_1035.JPG
IMG_1026.JPG

Students will liaise with their cohorts and community organisations to foster links between Taylors Lakes Secondry College and the wider community.

Achievement

 

Students will work with staff to plan and develop high quality curriculum, instruction and assessment tasks. This work will centre upon coming up with ways to engage students of all abilities in their learning, to have input into the way lessons are designed and structured in line with the College’s Instructional Model, to consider and to provide feedback, advice and suggestions regarding assessments and to provide insight and practical application of the strategies and tasks that work or that they think will work in the classroom. Students will be asked to attend meetings with staff, including Student Learning meetings, and seek the views and input of their cohort to shape the way we teach and learn at Taylors Lakes Secondary College. Students will gain insight into what goes on behind-the-scenes of teaching and learning and will work with staff to positively impact the direction of teaching and learning at the College. 

 

Wellbeing

 

Students will have the opportunity to analyse data gathered from a range of sources, including student, parent and community opinion data, and will also work to gather data and information from their cohort so as to research, evaluate and make decisions about different programs, initiatives and opportunities that could be delivered at Taylors Lakes Secondary College. Students will work with staff to plan programs, days, events and initiatives designed to improve student engagement, improve student attendance and improve student enjoyment at school. Students will also have input into the roll-out, reflection and adaptation of the School-Wide Positive Behaviour Support Model, and will work with staff teams, including the Sub-School Teams, to address issues such as attendance and uniform. Students will also lead their peers in the re-launch of the College’s Wellbeing Model, designed to promote resilience and a growth mindset.

IMG_1044.JPG

Community

 

Students will liaise with their cohorts and community organisations to foster links between Taylors Lakes Secondary College and the wider community. Students will also be expected to plan, develop and execute Community Learning Project days whereby students participate in a range of activities to build closer links with the school or wider community. Students will work with staff teams to improve the school environment.

bottom of page