top of page
Financial Report

EVALUERING  OG RAPPORTERING

Vurdering og rapportering

Nøyaktig og rettidig vurdering og rapportering bidrar til å forbedre elevenes læring gjennom mer målrettet støtte, hjelp og forlengelse av studentarbeid, samtidig som foreldre og foresatte holdes informert om elevens prestasjoner og fremgang.

Vurdering er designet for å

  • gi studentene tilbakemelding om arbeidet sitt, slik at de kan forbedre sine ferdigheter og kunnskaper

  • gi foreldre og foresatte tilbakemeldinger om barnets prestasjon og fremgang

  • evaluere og rapportere om studenters fremgang mot statslige prestasjonsstandarder

 

Tilbakemelding på vurderingsoppgaver

Studenter og familier får rettidig tilbakemelding på vurderingsoppgaver gjennom vårt kontinuerlige rapporteringssystem. Lærere rapporterer om elevprestasjoner innen tre uker etter oppgavens fullføring, gir karakter og kommentarer om hva eleven oppnådde og forbedringsområder.

Alle vurderingsoppgaverapporter er tilgjengelige via Læringsoppgave -siden på Kompass.

 

Fremskrittsrapporter

Lærere rapporterer om studenters arbeidsvaner tre ganger i semesteret, omtrent hver sjette uke. Dette gir tid til refleksjon og endringer i atferd om nødvendig. Fremskrittsrapporter bruker en Grade Point Average (GPA) rapporteringsmekanisme der studentenes innsatsnivå og anvendelse på studiene måles, uavhengig av akademisk evne. Et sammendrag av alle fremdriftsrapporter gjennom elevens tid på skolen er tilgjengelig på rapportsiden for hver elev.

Fremdriftsrapporter er tilgjengelige på Compass.

 

Semesterrapporter

Sammendragsrapporter om studentprestasjoner utstedes to ganger i året på slutten av hvert semester og gir en vurdering av studentens fremgang mot viktorianske læreplanstandarder.

Rapportene gir et sammendrag av prestasjoner i hvert emne, inkludert hver vurderingsoppgave og karakter. Rapporten inneholder også et sammendrag av fremdriftsrapportene for det semesteret.

Disse rapportene er tilgjengelige for visning eller nedlasting på Compass .

 

Foreldre-, student- og lærerkonferanser

Foreldre-, elev- og lærerkonferanser holdes to ganger i året, den ene ved slutten av termin 1 og den andre i slutten av termin 3. Dette er en mulighet for foreldre til å møte barnas lærere, diskutere læring og stille spørsmål. Det er også en god mulighet for lærere å bli bedre kjent med elevene sine. Konferansene bidrar til å skape tettere kommunikasjon mellom skole og hjem.

Bestilling av konferansetider gjøres via Compass.

 

Sammendrag

Hvert semester mottar studentene en sammendragsrapport av oppgaver og karakterer og vurdering mot statlige prestasjonsstandarder og tre fremdriftsrapporter. Studentene får jevnlig tilbakemelding på vurderingsoppgaver gjennom semesteret, og det er en foreldre-, student- og lærerkonferanse på slutten av 1. og 3. termin.

©AvellinoM_TLSC-131_edited.jpg

Accurate and timely assessment and reporting helps to improve student learning.

Progress Reports

Teachers report on student work habits three times a semester, approximately every six weeks. This allows time for reflection and changes to behaviour if needed. Progress reports use a Grade Point Average (GPA) reporting mechanism where students' levels of effort and application to their studies are measured, irrespective of their level of academic ability. A summary of all Progress Reports throughout the student's time at the school is available on the Reports page for each student.

Progress reports are available on Compass.

©AvellinoM_TLSC-144_edited.jpg

Semester Reports

Summary reports of student achievement are issued twice a year at the end of each semester and provide an assessment of student progress against the Victorian Curriculum Essential Learning Standards.

The reports provide a summary of achievement in each subject, including each assessment task and grade. The report also includes a summary of the Progress Reports for that semester.

These reports are available to view or download on Compass.

Parent, Student and Teacher Conferences

Parent, student and teacher conferences are held twice a year, one at the end of Term 1 and the other at the end of Term 3. This is an opportunity for parents to meet their children's teachers, discuss their learning and ask questions. It is also a good opportunity for teachers to get to know their students better. The conferences help to create closer communication between school and home.

Bookings for conference times are made via Compass.

Summary Report

Each semester, students receive a summary report of tasks, grades and assessments against state-wide achievement standards and three Progress Reports. Students receive regular feedback on assessment tasks throughout the semester, and there is a parent, student and teacher conference at the end of Term 1 and Term 3.

bottom of page