top of page

LÆRING  BRUKERSTØTTE

Image1.PNG

We work with students and their families to ensure the right supports are implemented.

Literacy and Numeracy Support

 

Fra den gangen en student melder seg inn på høyskolen vår, gjør vi alt vi kan  å identifisere elevenes styrker og også eventuelle spørsmål når det gjelder deres læringsutvikling.  Baseline testing in Literacy & Numeracy gir et utgangspunkt for arbeidet vårt. Dette støttes ytterligere av andre tilgjengelige data som NAPLAN og skolevurderinger etter hvert som eleven utvikler seg. 

En rekke programmer opererer for å gi målrettet støtte til studenter med identifiserte læringsbehov.  Vi driver intervensjonsprogrammer i både engelsk og matematikk på tvers av ungdoms- og mellomskolene.  Group Literacy Support (GLS) og Individual Literacy Support (ILS) -programmer opererer også på tvers av skolene.  I tillegg til å støtte dette programmet med dyktige lærere på disse områdene, ansetter vi tre utdanningsstøtteapparater for å hjelpe studenter med fokus på tilegnelse av ferdigheter.

Et Middle Years Literacy and Numeracy Support (MYLNS) -program fungerer også på tvers av høyskolen. Dette er et DET -støttet program med spesialiserte lærere, som støtter elever med ferdigheter i leseferdighet og regning under de nasjonale referansene.

 

Mer informasjon:

 

Brosjyre for støtte til leseferdigheter 

Brosjyre for støtte til tall  

 

Program for studenter med nedsatt funksjonsevne

 

Programmet vårt for studenter med nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming støttes godt av en blanding av fullt kvalifiserte spesialpedagogiske lærere og et team av utdanningsstøttepersonell for å gi ekstra hjelp til studenter i programmet.  Vi har en pakke med støtter og intervensjoner for et mangfoldig utvalg elever:

 • Individuelle læringsplaner for studenter med flere behov

 • Valgfri utvidet overgang for elever i 6. klasse

 • Inkluderingsprogram som drives av kvalifiserte spesialpedagoger

 • Talepatologi og ergoterapi på stedet via en privat entreprenør, inkludert vurderinger og tilleggstjenester for NDIS -klienter.

 • Henvisninger for kognitive vurderinger for finansiering via Program for studenter med nedsatt funksjonsevne

 • Henvisninger og anbefalinger for eksterne støtter

 • Muligheter som sosiale ferdighetsgrupper, reguleringssoner og organisering for læring, drevet av våre spesialistlærere, alliert helse og velvære -team

 • Støtter i klassen, for eksempel endret og differensiert læreplan, lærerhjelpere der det er aktuelt

 • Studentstøttegruppemøter

 • Literacy Intervention

 

Vi jobber med studenter og deres familier for å sikre at de riktige støttene blir implementert, slik at studentene kan gjøre fremskritt både faglig og sosial-følelsesmessig.

 

 

Lekser/opplæringsøkter

Et sentralt støttealternativ som er tilgjengelig for alle studenter er lekser/opplæringsøkter som holdes i høyskolebiblioteket.  Disse opererer onsdag etter skoletid til 16:00 med vekt på ungdom og ungdomsskole  på torsdag etter skoletid til 16:45 med vekt på ungdomsskolen. På disse øktene tilbyr mange lærere frivillig støtte til studenter med arbeidet sitt.  I tillegg er biblioteket åpent for studentbruk til kl  16:30 hver dag etter skoletid, og mange studenter benytter også anledningen til å jobbe med venner på fast arbeid på disse tidspunktene.

We have a suite of supports and interventions for a diverse range of learners.

©AvellinoM_TLSC-314_edited_edited.jpg

Program for Students with Disabilities and Impairments

 

Our Program for Students with Disabilities and Impairments is well supported, with a mix of fully qualified Special Education teachers and a team of Education Support Staff to provide additional assistance to students in the program.  We have a suite of supports and interventions for a diverse range of learners:

 • Individual Learning Plans for students with additional needs

 • Optional extended transition for Grade 6 students

 • Inclusion Program run by qualified special education teachers

 • Onsite Speech Pathology and Occupational Therapy via a private contractor, including assessments, and additional services for NDIS clients.

 • Referrals for cognitive assessments for funding via Program for Students with Disabilities

 • Referrals and recommendations for external supports

 • Opportunities such as Social Skills Groups, Zones of Regulation learning, and Organisation for Learning, run by our specialist teachers, allied health, and wellbeing teams

 • In-class supports such as modified and differentiated curriculum, teachers’ aides where appropriate

 • Student Support Group meetings

 • Literacy Intervention

We work with students and their families to ensure the right supports are implemented, in order for students to make progress both academically and socio-emotionally.

Homework/Tutorial Sessions

A key support option available to all students is the Homework/Tutorial Sessions held in the College Library. These operate on Wednesday after school until 4:00 p.m with a junior and middle school emphasis and on Thursday after school until 4:45 p.m with a senior school emphasis. At these sessions, many teachers offer voluntary support to students with their work. In addition, the Library is open for student use until 4:30 p.m each day after school, and many students also take the opportunity to work with friends on set work at these times.

bottom of page