top of page

ឯកសារ

ទាញយកសៀវភៅសិក្សារបស់សាលាយើង

មហាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យតាកឡឺស
លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យរៀននិងសម្រេចបានជាមួយគ្នាដោយផ្តល់តម្លៃ៖

ការគោរពការប្តេជ្ញាចិត្តនិងសុវត្ថិភាព។

bottom of page