top of page

Εγγραφή 6ου έτους 7

Η εγγραφή στο δευτεροβάθμιο κολέγιο Taylors Lakes πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική τοποθέτησης του Τμήματος Εκπαίδευσης (DE&T).

 

Οι φοιτητές εγγράφονται στο κολέγιο με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

  • μαθητές για τους οποίους το σχολείο είναι το σχολείο διοίκησης της γειτονιάς

  • μαθητές που δεν ζουν πια σε τοπικό επίπεδο, που έχουν ένα αδελφό στην ίδια μόνιμη κατοικία που φοιτά στο σχολείο ταυτόχρονα.

  • μαθητές που αναζητούν εγγραφή για συγκεκριμένους λόγους σπουδών, όπου δεν παρέχεται από το πλησιέστερο κρατικό σχολείο του μαθητή

 

Όλοι οι άλλοι μαθητές έχουν προτεραιότητα από το πόσο κοντά είναι η μόνιμη κατοικία τους στο κολέγιο.

 

Τα δημοτικά σχολεία της βικτωριανής κυβέρνησης θα εκδώσουν την επίσημη αίτηση για εγγραφή σε όλους τους μαθητές στο σχολείο που φοιτούν.

 

Το DE&T θα ειδοποιήσει τα σχολεία για το χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα μετάβασης και θα επικοινωνήσουν με όλες τις οικογένειες στο Δημοτικό σχολείο. Μόλις λάβετε και συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα, πρέπει να τα επιστρέψετε μέσω του Δημοτικού Σχολείου. Αυτή η διαδικασία ξεκινά γενικά περίπου τον Μάρτιο/Απρίλιο κάθε έτους. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στο Δημοτικό Σχολείο σε αυτό το στάδιο.

 

Οι αιτήσεις από παιδιά που δεν βρίσκονται σε Δημοτικά Δημοτικά ή Καθολικά Δημοτικά σχολεία (Αίτηση Εγγραφής Ανεξάρτητου Σχολείου) πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας:

Εγγραφές, Taylors Lakes Secondary College, PO Box 2374, Taylors Lakes, VIC 3038.

 

Διατίθεται πολύς χρόνος για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία μετάβασης είναι ομαλή για όλους τους νέους μαθητές. Είναι σημαντικό για εμάς να συνεργαζόμαστε με τα δημοτικά σχολεία για τη συλλογή πληροφοριών που θα μας βοηθήσουν στην κατάλληλη οργάνωση πόρων και προγραμμάτων.

Κάθε χρόνο, οι εκδρομές στο Κολλέγιο πραγματοποιούνται για να συμπέσουν με το Πρόγραμμα Μετάβασης Έτους 7 και καλούνται να παρακολουθήσουν γονείς/κηδεμόνες υποψήφιων μαθητών της τάξης 5 και 6. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι εκδρομές αφορούν το έτος 7 και διαρκούν από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

Ξεναγήσεις στο Κολλέγιο πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη πρωί στις 9.30 π.μ. και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικειωθείτε με τις εγκαταστάσεις, το περιβάλλον και τον πολιτισμό του Κολλεγίου. Οι περιηγήσεις διαρκούν περίπου μία ώρα και πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να μπορείτε να δείτε τους μαθητές και τους δασκάλους μας σε δράση. Αυτό είναι επίσης μια ευκαιρία για γονείς και μαθητές να κάνουν ερωτήσεις.  Οι κρατήσεις είναι απαραίτητες.  Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την εγγραφή για το έτος 6 - 7 στο δευτεροβάθμιο κολέγιο Taylors Lakes, αφήστε μας ένα μήνυμα παρακάτω.

The DE&T will notify schools of the timeline for the Transition program and all families at the Primary school will be contacted. Once you have received and completed those forms you must return them via the Primary School. This process generally commences around March/April each year. Enquiries should be directed to the Primary School at this stage.

 

Applications from children not at Government Primary or Catholic Primary schools (Independent School Application for Enrolment) should be forwarded directly to:

Enrolments, Taylors Lakes Secondary College, PO Box 2374, Taylors Lakes, VIC 3038.

 

A lot of time is placed during this time into ensure the transition process is smooth for all new students. It is important to us that we work with primary schools to gather information that will assist us in appropriately organising resources and programs.

Each year, tours of the College are conducted to coincide with the Year 7 Transition Program and Parents/Guardians of prospective students in Grade 5 and 6 are invited to attend. Please note that these tours are Year 7 specific and run from March to May.

Guided tours of the College take place each Wednesday morning at 9.30am and are a great way to familiarise yourself with the College’s facilities, environment and culture. The tours are approximately an hour long and take place during class time so that you can see our students and teachers in action. This is also an opportunity for parents and students to ask questions.  Bookings are essential.  Please use the contact form below.

For any other information in regards to the Year 6 - 7 Enrolment at Taylors Lakes Secondary College please leave us a message below.

Ερώτηση σχετικά με τη μετάβαση από τα έτη 6 στα 7;  Επικοινωνήστε εδώ.

Ευχαριστούμε που υποβάλατε!

bottom of page